برچسب: سیدعلی دهقان منشادی

دکتر سیدعلی دهقان منشادی سرپرست مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) شد

دکتر حسین قناعتی در حکمی دکتر سیدعلی دهقان منشادی را به سمت سرپرست مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) منصوب و در نامه ای از خدمات ارزشمند دکتر خسرو صادق نیت، رئیس پیشین …