خیابان انقلاب - خیابان قدس - خیابان پورسینا - درب شمالی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ساختمان شماره (۱) - اتاق ۱۰۱