دکتر مسعود آسیما

تهران – خیابان قدس – خیابان پورسینا – دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشکده پزشکی – ساختمان آموزش – شماره ۱۰۱

۰۲۱۸۸۹۹۱۱۶۲-۳

۰۲۱۸۸۹۸۸۹۵۷