معرفی معاونت پشتیبانی

.

معاون پشتیبانی

Bahrami
دکتر علیرضا بهرامی

اطلاعات تماس با معاونت پشتیبانی

تهران – خیابان قدس – خیابان پورسینا – دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشکده پزشکی – ساختمان آموزش – شماره ۱۰۱

 

۰۲۱۸۸۹۹۱۱۶۲

 

۰۲۱۸۸۹۹۱۱۶۲