در اوج

یادنامه مردی که در اوج رفت

کاری از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران