افزونه جلالی را نصب کنید. 22 ذو الحجة 1442 Saturday, 31 July , 2021 ساعت ×
پرچم کشور تایید شده جدید مجموع تایید شده ها فوتی جدید مجموع فوتی ها بهبودیافته جدید مجموع بهبود یافته ها
Japan ژاپن +۱۰۶۸۴ ۹۰۴۱۲۶ +۱۴ ۱۵۱۸۸ +۳۴۷۱ ۸۲۷۲۱۶
total
+۵۸۲۶۲۲ تایید شده جدید
۱۹۶۶۴۲۹۱۳ مجموع تایید شده ها
+۹۱۱۹ فوتی جدید
۴۲۰۱۳۲۰ مجموع فوتی ها
+۳۳۰۷۶۲ بهبودیافته جدید
۱۲۹۲۷۱۱۶۹ مجموع بهبود یافته ها
پرچم کشور تایید شده جدید مجموع تایید شده ها فوتی جدید مجموع فوتی ها مجموع بهبود یافته ها
China چین +۵۵ ۹۲۹۳۰ ۰ ۴۶۳۶ ۸۷۳۲۳
Liechtenstein لیختن اشتاین ۰ ۳۰۸۵ ۰ ۵۹ ۳۰۰۹
St-Vincent-Grenadines St-Vincent-Grenadines ۲۲۹۱ ۰ ۱۲ ۲۲۲۹
Caribbean-Netherlands Caribbean-Netherlands ۱۷۰۷ ۰ ۱۷ ۱۶۶۱
Micronesia Micronesia ۰ ۱ ۰ ۰ ۱
Saint-Kitts-and-Nevis Saint-Kitts-and-Nevis ۵۸۹ ۰ ۳ ۵۴۲
Hong-Kong Hong-Kong ۱۱۹۸۵ ۰ ۲۱۲ ۱۱۷۱۲
Comoros مجمع‌الجزایر قمر ۴۰۲۶ ۰ ۱۴۷ ۳۸۶۴
Dominica دومینیکا ۲۱۰ ۰ ۰ ۲۰۰
Montserrat Montserrat ۲۱ ۰ ۱ ۱۹
New-Caledonia New-Caledonia ۱۳۴ ۰ ۰ ۵۸
Gibraltar Gibraltar +۱۹ ۴۹۴۷ ۰ ۹۴ ۴۴۷۱
Iceland ایسلند +۱۲۵ ۷۸۰۱ ۰ ۳۰ ۶۶۹۹
Liberia لیبری +۸۱ ۵۳۹۶ ۰ ۱۴۸ ۲۷۱۵
Faeroe-Islands Faeroe-Islands ۹۸۲ ۰ ۱ ۹۲۷
Barbados باربادوس +۱۴ ۴۳۷۹ ۰ ۴۸ ۴۱۹۸
Solomon-Islands Solomon-Islands ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۲۰
Laos Laos +۲۴۴ ۵۹۱۹ ۰ ۶ ۲۷۷۴
Mauritius موریس +۱۲۸ ۳۹۱۳ ۰ ۱۹ ۱۸۵۴
Bhutan بوتان ۲۵۰۸ ۰ ۲ ۲۳۷۱
Marshall-Islands Marshall-Islands ۰ ۴ ۰ ۰ ۴
Samoa Samoa ۰ ۳ ۰ ۰ ۳
Vatican-City Vatican-City ۰ ۲۷ ۰ ۰ ۲۷
Sierra-Leone Sierra-Leone +۱۱ ۶۲۷۹ ۰ ۱۲۰ ۴۲۶۰
Cayman-Islands Cayman-Islands ۶۴۲ ۰ ۲ ۶۲۸
Lesotho لسوتو ۰ ۱۲۹۰۸ ۰ ۳۷۴ ۶۶۴۹
Djibouti جیبوتی ۱۱۶۵۱ ۱۵۶ ۱۱۴۸۸
Yemen یمن +۱۶ ۷۰۵۸ ۱۳۷۵ ۴۱۷۱
Nicaragua نیکاراگوئه ۰ ۹۴۷۰ ۰ ۱۹۵ ۴۲۲۵
Equatorial-Guinea Equatorial-Guinea ۰ ۸۸۸۰ ۰ ۱۲۳ ۸۶۳۷
Diamond-Princess Diamond-Princess ۰ ۷۱۲ ۰ ۱۳ ۶۹۹
Benin بنین ۰ ۸۳۹۴ ۰ ۱۰۸ ۸۱۳۶
MS-Zaandam MS-Zaandam ۰ ۹ ۰ ۲ ۷
CAR CAR ۰ ۷۱۵۱ ۰ ۹۸ ۶۸۵۹
Eritrea اریتره ۶۵۴۵ ۰ ۳۴ ۶۴۱۹
Isle-of-Man Isle-of-Man +۱۴۱ ۴۶۶۶ ۰ ۲۹ ۳۰۲۶
Monaco موناکو +۲۰ ۲۸۷۳ ۰ ۳۳ ۲۷۰۰
Gambia گامبیا +۳۷۶ ۷۷۰۹ ۲۱۲ ۶۶۰۰
British-Virgin-Islands British-Virgin-Islands ۰ ۲۵۰۰ ۰ ۳۱ ۱۹۱۴
Turks-and-Caicos Turks-and-Caicos ۲۴۸۱ ۰ ۱۸ ۲۴۳۱
Wallis-and-Futuna Wallis-and-Futuna ۰ ۴۴۵ ۰ ۷ ۴۳۸
Falkland-Islands Falkland-Islands ۰ ۶۳ ۰ ۰ ۶۳
Saint-Pierre-Miquelon Saint-Pierre-Miquelon ۰ ۲۸ ۰ ۰ ۲۶
San-Marino San-Marino ۰ ۵۱۳۰ ۰ ۹۰ ۵۰۰۵
Western-Sahara Western-Sahara ۰ ۱۰ ۰ ۱ ۸
Saint-Helena Saint-Helena ۰ ۲ ۰ ۰ ۲
Bermuda Bermuda ۰ ۲۵۵۳ ۰ ۳۳ ۲۴۹۵
Tanzania Tanzania +۴۰۸ ۱۰۱۷ ۰ ۲۱ ۱۸۳
Anguilla Anguilla ۰ ۱۱۳ ۰ ۰ ۱۱۱
Grenada گرنادا ۰ ۱۶۴ ۰ ۱ ۱۶۱
Vanuatu Vanuatu ۰ ۴ ۰ ۱ ۳
Belize بلیز +۴۹ ۱۴۱۶۳ ۰ ۳۳۷ ۱۳۴۲۰
Burundi بوروندی +۲۱۵ ۷۰۸۰ ۰ ۹ ۷۷۳
Burkina-Faso Burkina-Faso ۱۳۵۷۳ ۰ ۱۶۹ ۱۳۳۶۹
Curaçao Curaçao +۷۴ ۱۳۵۶۷ ۰ ۱۲۶ ۱۲۷۹۵
Congo Congo ۰ ۱۳۱۸۶ ۰ ۱۷۸ ۱۲۴۲۱
Aruba Aruba +۶۷ ۱۱۶۵۱ ۰ ۱۱۰ ۱۱۱۴۱
South-Sudan South-Sudan +۳۵ ۱۱۰۴۹ ۱۱۹ ۱۰۵۱۴
Timor-Leste تیمور شرقی +۴۹ ۱۰۷۴۴ ۰ ۲۶ ۹۸۴۸
Macao Macao ۰ ۵۹ ۰ ۰ ۵۴
Sao-Tome-and-Principe Sao-Tome-and-Principe +۱۴ ۲۴۴۶ ۰ ۳۷ ۲۳۵۸
Antigua-and-Barbuda Antigua-and-Barbuda ۱۳۰۳ ۰ ۴۳ ۱۲۳۵
Channel-Islands Channel-Islands +۸۱ ۹۲۰۸ ۰ ۸۶ ۶۵۵۸
Greenland Greenland ۱۱۸ ۰ ۰ ۷۸
Niger نایجر ۵۶۱۶ ۰ ۱۹۵ ۵۳۳۸
Saint-Lucia Saint-Lucia +۱۴ ۵۵۸۱ ۸۹ ۵۳۶۸
Guinea-Bissau گینه بیسائو +۶۴ ۴۴۵۱ ۷۵ ۳۸۹۷
Sint-Maarten Sint-Maarten +۱۰ ۲۷۷۰ ۰ ۳۴ ۲۶۵۵
Saint-Martin Saint-Martin ۰ ۲۵۷۹ ۰ ۳۸ ۱۳۹۹
Mali مالی ۱۴۵۷۴ ۵۳۲ ۱۳۹۴۱
St-Barth St-Barth ۰ ۱۱۹۵ ۰ ۱ ۴۶۲
Chad چاد ۴۹۷۳ ۰ ۱۷۴ ۴۷۹۲
Brunei Brunei ۳۳۶ ۰ ۳ ۲۷۸
New-Zealand New-Zealand ۲۸۷۰ ۰ ۲۶ ۲۷۹۹
S-Korea S-Korea +۱۵۳۹ ۱۹۸۳۴۵ ۲۰۹۵ ۱۷۴۱۷۷
Vietnam Vietnam +۴۰۶۰ ۱۴۱۱۲۲ ۰ ۱۱۶۱ ۳۵۴۸۴
Australia استرالیا +۲۲۱ ۳۴۱۳۰ ۹۲۴ ۲۹۹۲۶
Cameroon کامرون ۰ ۸۲۰۶۴ ۰ ۱۳۳۴ ۸۰۴۳۳
Venezuela Venezuela ۰ ۳۰۴۷۲۶ ۰ ۳۵۷۶ ۲۸۸۸۶۴
Honduras هندوراس +۲۵۵۰ ۲۹۷۱۱۱ +۴۱ ۷۸۳۴ ۱۰۰۶۹۷
Estonia استونی +۱۹۷ ۱۳۳۳۰۸ ۰ ۱۲۷۲ ۱۲۸۷۸۷
Guinea گینه +۱۶۳ ۲۵۵۶۴ ۲۱۴ ۲۴۱۱۱
Kazakhstan قزاقستان +۷۶۹۱ ۵۷۲۵۷۶ +۸۶ ۵۸۶۶ ۴۷۳۳۴۴
Mongolia مغولستان +۱۲۸۶ ۱۶۴۱۵۵ ۸۱۵ ۱۶۴۸۲۹
Finland فنلاند +۷۴۸ ۱۰۶۰۰۸ ۰ ۹۸۲ ۴۶۰۰۰
Kyrgyzstan قرقیزستان +۹۱۹ ۱۶۲۸۹۲ +۱۴ ۲۳۲۵ ۱۴۴۵۶۴
Myanmar میانمار +۵۱۲۷ ۲۹۴۴۶۰ +۳۹۰ ۸۹۴۲ ۲۰۵۶۷۷
Haiti هاییتی +۴۱ ۲۰۱۵۷ ۵۵۵ ۱۴۲۴۸
Uzbekistan ازبکستان +۹۲۴ ۱۲۹۳۲۷ ۸۷۴ ۱۲۳۱۶۴
Tajikistan تاجیکستان +۷۵ ۱۵۰۰۴ ۰ ۱۲۱ ۱۴۴۷۰
El-Salvador El-Salvador ۰ ۸۶۶۲۰ +۱۶ ۲۶۲۹ ۷۶۲۶۵
Cambodia کامبوج +۶۵۸ ۷۷۲۴۳ +۲۲ ۱۳۹۷ ۶۹۹۹۶
Slovenia اسلوونی +۱۱۶ ۲۵۹۰۷۹ ۰ ۴۴۲۸ ۲۵۳۶۸۱
Mauritania موریتانی +۳۶۰ ۲۵۴۲۳ ۵۵۸ ۲۲۱۱۳
Senegal سنگال +۱۰۷۵ ۶۱۲۴۵ +۱۵ ۱۳۳۳ ۴۶۷۵۴
DRC DRC +۱۴۳ ۴۹۵۶۲ ۰ ۱۰۲۳ ۲۹۴۹۷
Madagascar ماداگاسکار ۴۲۶۵۲ ۹۴۳ ۴۱۱۲۷
Kenya کنیا +۹۴۵ ۲۰۱۹۵۴ +۱۶ ۳۹۲۶ ۱۸۸۴۳۸
Algeria الجزایر +۱۵۲۱ ۱۷۰۱۸۹ +۳۰ ۴۲۱۹ ۱۱۴۵۳۱
Mozambique موزامبیک +۲۲۹۰ ۱۱۹۹۵۰ +۱۹ ۱۴۰۷ ۸۸۰۸۱
Afghanistan افغانستان +۶۳۱ ۱۴۷۱۵۴ +۳۱ ۶۷۰۸ ۹۷۵۱۴
Zimbabwe زیمباوه +۱۸۳۴ ۱۰۷۴۹۰ +۶۹ ۳۴۹۰ ۷۴۵۶۲
Denmark دانمارک +۱۰۸۵ ۳۱۶۰۶۸ ۰ ۲۵۴۸ ۳۰۲۳۷۷
Belarus بلاروس +۱۱۸۴ ۴۴۵۰۴۸ +۱۱ ۳۴۴۵ ۴۳۹۱۶۲
Ivory-Coast Ivory-Coast +۹۳ ۵۰۰۰۴ ۳۲۸ ۴۹۱۸۷
Angola آنگولا +۱۶۰ ۴۲۶۴۶ ۱۰۰۸ ۳۶۷۰۸
Trinidad-and-Tobago Trinidad-and-Tobago +۳۱۰ ۳۸۵۵۷ +۱۳ ۱۰۷۰ ۳۱۵۶۵
Jordan اردن +۷۶۰ ۷۷۰۱۵۰ +۱۰ ۱۰۰۲۰ ۷۵۰۱۴۱
Serbia صربستان +۳۵۳ ۷۲۱۶۲۰ ۷۱۱۲ ۷۱۰۴۳۹
Switzerland سوییس +۸۰۰ ۷۱۷۶۶۵ ۰ ۱۰۹۰۶ ۶۹۲۱۰۱
Nepal نپال +۲۴۶۷ ۶۹۳۱۰۹ +۲۷ ۹۸۳۴ ۶۵۲۲۶۱
UAE UAE +۱۵۲۰ ۶۷۹۳۲۱ ۱۹۴۳ ۶۵۶۶۸۰
North-Macedonia North-Macedonia +۷۴ ۱۵۶۲۹۹ ۵۴۹۳ ۱۵۰۳۵۰
Austria اتریش +۵۱۴ ۶۵۸۵۱۸ ۰ ۱۰۷۳۷ ۶۴۲۵۹۷
Tunisia تونس +۳۵۰۸ ۵۸۶۱۴۶ +۱۶۷ ۱۹۵۰۳ ۵۰۵۴۹۷
Lebanon لبنان +۹۲۳ ۵۶۰۳۹۶ ۷۹۰۳ ۵۳۶۹۶۳
Saudi-Arabia Saudi-Arabia +۱۱۸۷ ۵۲۴۵۸۴ +۱۴ ۸۲۲۶ ۵۰۵۰۰۳
Qatar قطر +۱۷۲ ۲۲۶۰۷۷ ۰ ۶۰۱ ۲۲۳۵۹۱
Greece یونان +۲۸۴۳ ۴۹۰۵۵۲ +۱۲ ۱۲۹۲۳ ۴۴۴۴۰۱
Bolivia بولیوی +۱۰۲۹ ۴۷۱۹۵۸ +۳۰ ۱۷۷۸۴ ۴۰۵۸۵۳
Bulgaria بلغارستان +۳۴۶ ۴۲۴۸۷۲ ۱۸۲۱۱ ۳۹۸۵۳۶
Georgia گرجستان +۲۷۱۲ ۴۱۶۳۳۸ +۲۵ ۵۷۹۳ ۳۸۱۲۴۶
Costa-Rica Costa-Rica +۱۶۰۸ ۴۰۶۸۱۴ +۱۷ ۵۰۳۰ ۳۲۹۶۳۹
Ghana غنا +۴۵۰ ۱۰۳۰۱۹ ۰ ۸۲۳ ۹۷۲۱۳
Kuwait کویت +۷۶۶ ۳۹۷۰۹۸ ۲۳۱۴ ۳۸۲۸۲۶
Slovakia اسلوواکی +۴۴ ۳۹۲۵۸۱ ۰ ۱۲۵۳۶ ۳۷۹۴۹۸
Uruguay اوروگوئه +۱۷۷ ۳۸۱۳۶۴ ۵۹۵۹ ۳۷۳۲۹۰
Guatemala گواتمالا +۳۳۹۴ ۳۶۵۵۲۸ +۴۱ ۱۰۲۸۹ ۳۱۹۳۲۳
Croatia کرواسی +۱۷۰ ۳۶۳۳۹۷ ۸۲۵۴ ۳۵۴۰۵۵
Sudan سودان ۰ ۳۷۱۳۸ ۰ ۲۷۷۶ ۳۰۸۶۷
Azerbaijan آذربایجان +۶۶۸ ۳۴۳۲۱۶ ۵۰۲۲ ۳۳۲۷۵۲
Palestine Palestine +۱۱۶ ۳۱۶۶۰۳ ۰ ۳۶۰۱ ۳۱۱۷۷۲
Ireland ایرلند +۱۵۰۱ ۲۹۹۵۴۹ ۰ ۵۰۳۵ ۲۶۷۳۰۱
Oman عمان ۰ ۲۹۵۸۵۷ ۰ ۳۸۱۴ ۲۷۸۱۹۵
Lithuania لیتوانی +۳۴۶ ۲۸۲۴۱۶ ۰ ۴۴۱۳ ۲۶۹۰۵۴
Bahrain بحرین +۱۰۶ ۲۶۹۰۸۰ ۰ ۱۳۸۴ ۲۶۶۷۰۵
Moldova مولداوی +۱۵۴ ۲۵۹۳۵۶ ۶۲۵۵ ۲۵۱۹۶۷
Libya لیبی +۲۹۱۴ ۲۴۹۱۱۴ +۴۰ ۳۵۰۹ ۱۹۰۹۷۸
Bosnia-and-Herzegovina Bosnia-and-Herzegovina +۴۵ ۲۰۵۶۵۵ ۹۶۸۷ ۱۸۹۳۶۹
Zambia زامبیا +۹۵۶ ۱۹۵۰۹۶ +۲۱ ۳۳۷۶ ۱۸۶۲۱۱
Nigeria نیجریه +۵۹۰ ۱۷۳۴۱۱ ۲۱۴۹ ۱۶۴۹۷۸
Morocco مراکش +۹۱۲۸ ۶۱۵۹۹۹ +۳۵ ۹۷۳۲ ۵۵۷۴۰۸
Latvia لیتویا +۸۲ ۱۳۸۷۹۹ ۲۵۵۶ ۱۳۵۴۶۳
Cuba کوبا +۸۷۳۶ ۳۷۵۷۲۱ +۶۵ ۲۶۹۳ ۳۲۹۸۱۱
Norway نروژ +۳۴۴ ۱۳۷۴۷۱ ۰ ۷۹۹ ۸۸۹۵۲
Namibia نامبیا +۵۳۳ ۱۱۸۴۲۹ +۲۹ ۲۹۹۹ ۹۴۵۵۶
Botswana بوتسوانا ۰ ۱۰۶۶۹۰ ۰ ۱۵۶۹ ۹۵۳۲۳
Cyprus قبرس +۶۳۵ ۱۰۱۴۱۹ ۴۱۹ ۸۰۱۷۸
Sri-Lanka Sri-Lanka +۲۴۶۰ ۳۰۶۶۶۲ +۵۶ ۴۳۸۰ ۲۷۵۲۱۲
Maldives مالدیو +۱۰۷ ۷۷۳۰۹ ۰ ۲۲۱ ۷۴۴۸۱
Luxembourg لوکزامبورگ +۵۴ ۷۳۸۷۰ ۰ ۸۲۲ ۷۱۸۶۷
Rwanda روآندا +۹۷۱ ۶۹۸۳۸ +۱۱ ۷۹۸ ۴۴۸۲۳
Jamaica جاماییکا +۱۸۰ ۵۲۶۸۴ ۱۱۸۷ ۴۶۹۶۶
Réunion Réunion ۰ ۳۷۲۳۱ ۰ ۲۷۵ ۳۳۸۹۴
Singapore سنگاپور +۱۳۹ ۶۴۸۶۱ ۰ ۳۷ ۶۲۷۳۳
Malta مالت +۱۱۱ ۳۴۲۰۱ ۰ ۴۲۳ ۳۱۴۱۰
Cabo-Verde Cabo-Verde +۴۲ ۳۳۷۶۳ ۰ ۲۹۸ ۳۲۹۷۶
French-Guiana French-Guiana +۱۲۴ ۳۰۱۶۴ ۱۸۷ ۹۹۹۵
Fiji فیجی +۱۱۶۳ ۲۸۶۶۰ ۲۳۳ ۷۱۹۵
Eswatini Eswatini +۶۶۷ ۲۵۵۱۵ ۷۷۹ ۲۰۷۰۳
French-Polynesia French-Polynesia ۰ ۱۹۸۷۵ ۰ ۱۴۸ ۱۹۲۰۶
Dominican-Republic Dominican-Republic +۳۳۱ ۳۴۱۵۱۰ ۰ ۳۹۵۶ ۳۲۰۷۵۵
Seychelles سیشل ۰ ۱۸۱۸۹ ۰ ۹۴ ۱۷۵۳۸
Guadeloupe Guadeloupe +۱۷۲۴ ۱۹۵۰۳ ۲۴۲ ۲۲۵۰
Martinique Martinique ۰ ۱۹۱۴۹ ۰ ۱۱۱ ۱۰۴
Papua-New-Guinea Papua-New-Guinea ۱۷۶۷۳ ۰ ۱۹۲ ۱۷۲۷۴
Andorra آندورا +۲۳ ۱۴۶۷۸ ۱۲۸ ۱۴۲۱۰
Albania آلبانی +۳۷ ۱۳۳۰۳۶ ۰ ۲۴۵۷ ۱۳۰۲۰۵
Ecuador اکوادور +۸۷۱ ۴۸۶۵۴۴ +۴۲ ۳۱۵۹۱ ۴۴۳۸۸۰
Gabon گابون +۱۴ ۲۵۳۸۴ ۱۶۴ ۲۵۱۶۶
Suriname سورینام +۶۹ ۲۵۲۸۷ ۶۴۵ ۲۱۶۱۰
Montenegro مونته نگرو +۱۴۳ ۱۰۱۷۸۵ ۰ ۱۶۲۹ ۹۸۹۴۰
Guyana گوانا +۸۶ ۲۲۴۵۸ ۰ ۵۳۵ ۲۱۱۶۶
Uganda اوگاندا +۳۹۳ ۹۳۶۷۵ +۲۹ ۲۶۶۱ ۸۱۹۹۲
Paraguay پاراگوئه +۳۹۰ ۴۵۲۰۸۵ +۵۳ ۱۴۹۲۹ ۴۱۹۰۲۸
Egypt مصر +۴۵ ۲۸۴۲۱۵ ۱۶۵۱۸ ۲۲۹۷۱۲
Mayotte Mayotte +۲۰ ۱۹۴۹۴ ۰ ۱۷۴ ۲۹۶۴
Togo توگو +۱۰۲ ۱۵۶۲۴ ۱۵۲ ۱۴۳۸۵
Bahamas باهاماس +۱۳۲ ۱۴۶۷۷ ۰ ۲۸۶ ۱۲۵۷۰
Ethiopia اتیوپی +۳۹۵ ۲۸۰۰۲۴ ۴۳۸۳ ۲۶۳۴۲۵
Malawi مالویی +۶۶۸ ۵۱۸۰۹ +۲۶ ۱۶۱۴ ۳۷۶۹۳
Syria Syria +۱۲ ۲۵۹۵۴ ۱۹۱۳ ۲۱۹۸۰
Panama پاناما +۹۱۵ ۴۳۴۴۶۰ +۱۰ ۶۸۰۸ ۴۱۵۲۶۵
Somalia سومالی +۳۵ ۱۵۳۵۸ ۸۰۹ ۷۴۹۸
Armenia ارمنستان +۲۶۴ ۲۲۹۸۶۷ ۴۶۰۸ ۲۱۹۷۰۱
Taiwan Taiwan +۲۵ ۱۵۶۶۲ ۰ ۷۸۷ ۱۴۰۷۱
Thailand تایلند +۱۸۹۱۲ ۵۹۷۲۸۷ +۱۷۸ ۴۸۵۷ ۳۹۱۹۲۰
Hungary مجارستان +۶۴ ۸۰۹۴۹۱ ۳۰۰۲۶ ۷۴۸۱۵۷
Canada کانادا ۰ ۱۴۳۰۴۸۳ ۰ ۲۶۵۹۲ ۱۳۹۷۴۵۱
Philippines فیلیپین ۰ ۱۵۸۰۸۲۴ ۰ ۲۷۷۲۲ ۱۴۹۱۱۸۲
Portugal پرتغال +۲۵۹۵ ۹۶۶۰۴۱ +۱۴ ۱۷۳۴۴ ۸۹۷۸۸۶
South-America South-America ۰ ۳۵۴۷۴۵۴۴ ۰ ۱۰۸۸۳۹۳ ۳۲۹۹۳۵۱۳
Poland لهستان +۱۵۳ ۲۸۸۲۷۸۶ ۷۵۲۵۹ ۲۶۵۳۶۰۸
Pakistan پاکستان +۴۹۵۰ ۱۰۲۹۸۱۱ +۶۵ ۲۳۳۶۰ ۹۴۰۱۶۴
Belgium بلژیک +۱۷۶۴ ۱۱۲۴۷۱۵ ۲۵۲۴۱ ۱۰۵۸۰۷۲
India هند +۱۱۹۹ ۳۱۶۱۳۹۹۳ ۰ ۴۲۳۸۴۲ ۳۰۷۸۱۲۶۳
Russia Russia +۲۳۵۶۴ ۶۲۴۲۰۶۶ +۷۹۴ ۱۵۷۷۷۱ ۵۵۸۸۸۴۸
Japan ژاپن +۱۰۶۹۷ ۹۰۲۷۱۸ +۱۳ ۱۵۱۷۳ ۸۳۱۰۸۷
Europe Europe +۲۶۸۰ ۵۱۴۰۱۳۱۲ +۲۱ ۱۱۳۲۲۳۹ ۴۶۷۷۹۱۳۵
Germany آلمان ۰ ۳۷۷۴۹۰۵ ۰ ۹۲۱۶۱ ۳۶۵۳۳۰۰
Ukraine اوکراین +۹۱۶ ۲۲۵۲۷۸۵ +۱۵ ۵۲۹۴۵ ۲۱۸۶۸۶۳
North-America North-America +۲۱۸۹۶ ۴۲۵۰۰۹۹۸ +۵۱۶ ۹۳۹۹۴۱ ۳۵۳۲۲۴۴۹
Asia Asia +۴۲۱۹۳ ۶۱۸۲۳۵۹۰ +۳۸۵ ۸۹۲۶۳۶ ۵۷۸۸۳۴۴۲
Indonesia اندونزی +۴۱۱۶۸ ۳۳۷۲۳۷۴ +۱۷۵۹ ۹۲۳۱۱ ۲۷۳۰۷۲۰
Bangladesh بنگلادش +۱۳۸۶۲ ۱۲۴۰۱۱۵ +۲۱۲ ۲۰۴۶۷ ۱۰۶۴۱۹۵
Brazil برزیل +۴۰۹۰۴ ۱۹۸۸۰۲۷۳ +۸۸۶ ۵۵۵۵۱۲ ۱۸۵۹۵۳۸۰
UK UK +۲۹۶۲۲ ۵۸۳۰۷۷۴ +۶۸ ۱۲۹۵۸۳ ۴۴۹۸۰۸۹
Turkey ترکیه +۲۲۰۸۳ ۵۷۰۴۷۱۳ +۶۹ ۵۱۲۵۳ ۵۴۴۹۲۵۳
Argentina آرژانتین +۱۳۴۸۳ ۴۹۱۹۴۰۸ +۴۷۳ ۱۰۵۵۸۶ ۴۵۵۷۰۳۷
Colombia کلمبیا +۹۴۶۲ ۴۷۷۶۲۹۱ +۳۰۶ ۱۲۰۴۳۲ ۴۵۶۷۷۰۱
Iran Iran +۲۴۷۱۵ ۳۸۵۱۱۶۲ +۲۷۰ ۹۰۳۴۴ ۳۳۴۸۳۶۳
South-Africa South-Africa +۱۲۸۸۵ ۲۴۳۵۰۳۶ +۲۴۸ ۷۱۶۷۹ ۲۲۰۷۹۶۰
Czechia Czechia +۲۰۳ ۱۶۷۳۴۲۹ ۰ ۳۰۳۶۳ ۱۶۴۰۰۰۸
Iraq عراق +۱۲۵۹۷ ۱۶۱۶۳۸۴ +۶۲ ۱۸۵۹۵ ۱۴۵۵۶۵۹
Chile شیلی +۱۳۴۱ ۱۶۱۴۶۲۹ +۷۱ ۳۵۳۶۶ ۱۵۶۸۹۸۱
Malaysia مالزی +۱۶۸۴۰ ۱۰۹۵۴۸۶ +۱۳۴ ۸۸۵۹ ۹۰۲۹۲۱
Romania رومانی +۱۵۳ ۱۰۸۳۰۳۳ ۳۴۲۷۸ ۱۰۴۷۶۸۲
Italy ایتالیا +۶۶۱۹ ۴۳۴۳۵۱۹ +۱۸ ۱۲۸۰۴۷ ۴۱۳۲۵۱۰
Israel اسراییل +۲۲۸۰ ۸۷۱۳۴۳ ۶۴۶۹ ۸۴۸۴۷۴
Spain اسپانیا +۲۴۷۵۳ ۴۴۴۷۰۴۴ +۴۴ ۸۱۴۸۶ ۳۷۱۱۲۰۰
USA USA +۹۹۴۷۰ ۳۵۶۸۸۵۰۶ +۴۱۸ ۶۲۹۰۶۴ ۲۹۶۵۲۰۳۸
Africa Africa +۴۲۷۹۰ ۶۷۲۹۷۶۹ +۷۹۹ ۱۶۹۶۶۶ ۵۸۷۴۳۷۹
Peru پرو +۶۹۹ ۲۱۰۹۲۹۴ +۷۷ ۱۹۶۲۹۱ ۰
Oceania Oceania +۲۲۱ ۱۰۳۸۱۹ ۱۵۳۱ ۷۶۹۲۷
France فرانسه ۰ ۶۱۰۳۵۴۸ ۰ ۱۱۱۸۲۴ ۵۶۹۶۵۵۹
Mexico مکزیک +۱۹۳۴۶ ۲۸۲۹۴۴۳ +۴۵۹ ۲۴۰۴۵۶ ۲۲۰۴۱۰۹
Netherlands هلند ۰ ۱۸۶۲۵۸۶ ۰ ۱۷۸۲۱ ۱۶۶۷۱۷۹
Sweden سوئد ۰ ۱۱۰۰۰۴۰ ۰ ۱۴۶۱۷ ۱۰۷۶۰۳۰
MS-Zaandam- MS-Zaandam- ۹ ۲ ۰
Diamond-Princess- Diamond-Princess- ۰ ۷۱۲ ۰ ۱۱ ۶۱۹
US-Virgin-Islands US-Virgin-Islands +۱۱ ۱۷ ۰ ۰ ۰
Puerto-Rico Puerto-Rico ۳۹ ۰ ۲ ۱
Guam Guam ۳۲ ۰ ۱ ۰